• (852) 2780 5275 / (852) 2744 8212
  • MAIL@CENTURYHK.COM
  • English

萬利多牌

UGF-0050A

製冰機(風冷,中粒冰)

UDF-0240A

製冰機(風冷,中粒冰 ,200磅) (取代UD-0240A)

UDF-0310A

製冰機(風冷,中粒冰,300磅) (取代UD-0310A)

MD-0420A

製冰機(風冷,中粒冰,500磅)

MY-0420A

製冰機(風冷,細粒冰,500磅)

MY-0620W

製冰機(水冷,細粒冰,500磅)

MDT-0700A

製冰機(風冷,中粒冰,600磅)

MY-0700A

製冰機(風冷,細粒冰,600磅)

MYT-0700W

製冰機(水冷,細粒冰,600磅)

IY-1106A

製冰機(風冷,細粒冰,1000磅)

IDT-0620A

製冰機(420 Bin, 風冷, 22"W)

IYT-0620A

製冰機(420 Bin, 風冷, 22"W)

IYT-0620W

製冰機(420 Bin, 水冷, 22"W)

IYT-1500A

製冰機(970 Bin, 風冷, 48"W)

IYT-1500W

製冰機(970 Bin, 水冷, 48"W)

IDT-1200A

製冰機(570 Bin, 風冷, 30"W)

IYT-1200A

製冰機(570 Bin, 風冷, 30"W)

IYT-1200W

製冰機(570 Bin, 水冷, 30"W)

IYT-1900A

製冰機(970 Bin, 風冷, 48"W)

RFK-0620A

製冰機 (風冷,600磅) (取代RFF-0620A)

RFS-1200A

雪花機 (風冷,1200磅) (取代RFF-1300W)

RFS-1200W

雪花機 (水冷,1200磅)